Xi Mei Shijiazhuang East Development

project:
location:
area:
year:
status:

Xi Mei Shijiazhuang East Development
Hebei, China
164,000
2018
In Progress

Xi Mei Shijiazhuang East Development

location:

area:

year:

status:

Hebei, China

164,000 m2

2018

In Progress