Zhong Cheng Xin Longhua Project

project:
location:
area:
year:
status:

Zhong Cheng Xin Longhua Project
Shenzhen, China
50,000
2018
In Progress

Zhong Cheng Xin Longhua Project

location:

area:

year:

status:

Shenzhen, China

50,000 m2

2018

In Progress